Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

SHOP

Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna

Antagna 2010-07-04, reviderade enligt beslut vid ett  extra årsmöte 2015-09-16
1.      Föreningens syfte
2.      Räkenskapsår
3.      Regler för hur verksamheten ska bedrivas
4.      Regler för medlemskap och uteslutning.
5.      Regler för hur medlemsavgiften fastställs.
6.      Uppgifter om beslutande organ (årsmöte och extra årsmöte)
7.      Årsmötet
7.1  När årsmötet ska hållas
7.2  Regler för kallelse till ordinarie årsmöte
7.3  Regler för kallelse till extra årsmöte
7.4  Punkter som ska behandlas på det ordinarie årsmötet
8.      Regler för rösträtt och beslutsfattande
9.      Styrelsens sammansättning
10.  Revisorer
11.  Regler för ändrande av stadgarna
12.  Regler för upplösande av föreningen
 
 

1. Föreningens syfte

Föreningen ska verka för att stödja handbollslaget Eskilstuna GUIF (härefter GUIF), organisationsnummer 818000-1029. Den ska vara en naturlig samlingsplats för dem som är intresserade av föreningen GUIF och deras lag. Föreningen ska stödja GUIF på följande sätt:

1. Genom att jobba för att öka intresset i Eskilstuna för handboll i allmänhet och GUIF i synnerhet,

2. Genom att jobba för att ha Sveriges bästa och trevligaste publik.

3. Genom att arrangera resor för föreningens medlemmar till GUIF:s bortamatcher.

 

 
 

2. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår sträcker sig från 1 juli till 30 juni. Räkenskapsåret benämns således ”räkenskapsåret 2015/2016” osv.
 
 

3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas

Verksamheten ska organiseras och drivas på ett demokratiskt sätt. Det innebär att styrelse väljs genom röstning bland medlemmar. Föreningen ska inte verka för att dess medlemmar ska göra någon ekonomisk vinning. Eventuella ekonomiska tillgångar ska användas för att främja föreningens syfte. Styrelsen beslutar hur föreningens tillgångar ska användas. Större beslut angående de eventuella tillgångarna tas på årsmöte eller extrainkallat möte genom röstning bland föreningens medlemmar och fler än hälften av medlemmarna måste stödja förslaget. Föreningen kan även bilda grupper som ansvarar för vissa delar av föreningens aktivitet. Detta för att styrelsen inte ska behöva göra allting. Dock kommer en sådan grupp svara inför styrelsen.
 
 

4. Regler för medlemskap och uteslutning

Vem som helst har rätt att bli medlem i föreningen genom att betala den av årsmötet fastslagna medlemsavgiften. En person som motverkar föreningens syften eller motarbetar föreningen på ett odemokratiskt sätt, kan komma att bli utesluten ut föreningen. Styrelsen tar beslutet om en eventuell uteslutning och måste kunna presentera en grund för sitt beslut.
 
 

5. Regler för hur medlemsavgiften fastställs

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet för kommande räkenskapsår. Således fastställs medlemsavgiften för räkenskapsåret 2016/2017 på det ordinarie årsmötet i augusti/september 2016.
 
 

6. Uppgifter om beslutande organ (årsmöte och extra årsmöte)

Föreningens högsta beslutande organ är föreningens årsmöte, där styrelsen ska väljas på ett demokratiskt sätt av föreningens medlemmar. Vid behov kan styrelsen sammankalla till extra årsmöte.
 
 

7.      Årsmötet

7.1  När årsmötet ska hållas.
Årsmötet hålls varje år i augusti/september.
7.2  Regler för kallelse till ordinarie årsmöte
Kallelse till årsmötet ska göras minst två veckor i förväg via mejl och föreningens hemsida Föreningens medlemmar har möjlighet att komma med förslag till punkter på dagordningen fram till tre veckor innan mötet ska hållas. Årsmöteshandlingar skickas ut via mejl i förväg, till de medlemmar som efterfrågar det.
7.3  Regler för kallelse till extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas om styrelsen så önskar. För ett extra årsmöte gäller att medlemmarna ska informeras, via mejl och hemsida, om det minst två veckor i förväg. Styrelsen ska då även informera om varför det kommer att hållas ett extra möte.
7.4 Punkter som ska behandlas på det ordinarie årsmötet
Denna dagordning ska finnas tillgänglig för föreningens medlemmar före mötet i enlighet med föreningens stadgar § 7.2. Även valberedningens förslag till styrelse, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning ska då finnas med.
1. Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän 3. Godkännande av dagordning och kallelsen 4. Verksamhetsberättelse 5. Redovisning av ekonomi 6. Kan styrelsen befrias ansvarsfrihet för föregående år? 7. Val av styrelse för kommande år. Ordförande 1 år och ledamöter 2 år 8. Val av revisorer 9. Val av valberedning 10. Fastställande av nästa års medlemsavgifter 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande
 
 

8.      Regler för rösträtt och beslutsfattande

Alla föreningens medlemmar som är närvarande vid årsmötet har rätt att rösta. Om särskilda skäl föreligger kan även medlemmar som inte är fysiskt närvarande tillåtas att rösta. För detta krävs dock en fullmakt och utvalt ombud. Valberedningen ger förslag till ny styrelse och föreningens medlemmar röstar om valberedningens förslag kan godtas. Minst hälften av rösterna krävs för att en styrelse ska väljas. Styrelsen har rätt att fatta egna beslut men om det är ett större beslut så bör det göras vid ett extra (eller vid det ordinarie) årsmöte(t).
 
 

9.      Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av minst tre personer: en ordförande, en sekreterare och en kassör. Om styrelsen eller medlemmarna önskar kan även ett visst antal ledamöter bli en del av styrelsen. Självklart måste de som sitter i styrelsen vara medlemmar i föreningen. Om en person som sitter i styrelsen upphör att vara medlem i föreningen upphör således även den personens engagemang i styrelsen. Styrelsen får ha möten när som helst utan att detta meddelas de övriga medlemmarna och utan att protokoll förs.
Styrelsen konstituerar sig själv inom två veckor efter ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. Den valda styrelsen kan när som helst konstituera sig själva genom ett vanligt styrelsemöte men föreningens medlemmar måste meddelas vilka som innehar de nya posterna. Information om vilka som ingår i styrelsen ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida.
 
 

10.  Revisorer

Årsmötet ska välja två revisorer som har ansvar för att granska föreningens räkenskaper. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.
 
 

11.  Regler för ändrande av stadgarna

Om föreningen önskar ändra sina stadgar ska detta göras på ett årsmöte. Detta ska göras antingen på det ordinarie årsmötet eller på ett extra årsmöte. Styrelsen ska presentera ett förslag till nya stadgar i god tid (i samband med sammankallande till mötet) så att föreningens medlemmar kan ta del av dem. Förslag till nya stadgar ska alltså bifogas kallelsen tillsammans med en beskrivning av vad som skiljer mot de tidigare stadgarna. De nya stadgarna fastställs genom röstning och minst tre fjärdedelar av föreningens närvarande medlemmar måste rösta för ett antagande.
 
 

12.  Regler för upplösande av föreningen

I händelse av att styrelsen finner det nödvändigt att upplösa föreningen ska ett extra årsmöte hållas. Det ska klart och tydligt i kallelsen framgå att detta är syftet med mötet. Beslutet ska fastställas genom röstning och minst tre fjärdedelar av föreningens närvarande medlemmar måste godkänna upplösandet. I händelse av att föreningen upplöses ska alla eventuella tillgångar tillfalla GUIF.
 
 
Föreningens stadgar antagna och bevittnade 2010-07-04 av
Niklas Lindkvist, Magnus Claesson och Mats Johansson
Föreningens stadgar reviderade enligt beslut vid ett  extra årsmöte 2015-09-16. Protokollet kan läsas här
 
Föreningens stadgar reviderade enligt beslut vid ordinarie årsmöte 2017-08-23
 

instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2022 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2022
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu