Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

Inbjudan till årsmöte 17 juni kl 18

Inbjudan till årsmöte 17 juni kl 18

Den 17 juni 2020 klockan 18.00 kommer Eskilstuna Guif IF och HK GP att hålla sitt årsmöte. Denna gång hålls årsmötet i digital form pga Covid-19.

Föranmäl dig till mötet med ditt namn och mejladress: info@guif.nu

 

Välkomna!

 

21§ Ärenden vid årsmötet

Vid det ordinarie årsmötet skall följande behandlas och protokollföras;

1. Öppnande

a/ utmärkelser

b/ stipendieutdelning

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val på årsmötet

a/ ordförande för årsmötet

b/ sekreterare för årsmötet

c/ två justeringsmän tillika rösträknare att jämte årsmötesordförande justera protokollet.

6. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b/ Styrelsens förvaltningsberättelse balans- och resultaträkning – för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

I denna fråga får styrelsens ledamöter inte delta i omröstningen

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av:

a/ föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett(1) år

b/ ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år

c/ suppleanter i styrelsen för en tid av två (2) år med angiven turordning

d/ två revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga

e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Avslutning

 

 ---

 

Möteshandlingar finns tillgängliga en vecka (10 juni) före årsmötet. Mejla info@guif.nu om du som medlem vill ta del av handlingarna.#Nyheter Damer   #Nyheter Herrar  

instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu