Kallelse Årsmöte

Kallelse till ordinarie Årsmöte för Eskilstuna Guif IF 

och HK Guifpojkarna.  

 

Tid:     Onsdag den 15 juni 2022. kl 18:00 

Plats:  Munktell Science Park 
           Portgatan 3, Eskilstuna 

 

Välkommen 

 

 

  

Sedvanliga årsmöteshandlingar finns på GUIF:s kansli från den 8 juni  
vardagar mellan 09:00-13:00. 

 

 

Dagordning vid årsmötet 15 juni 2022 

  

  1.  Öppnande a/ utmärkelser b/ stipendieutdelning  

  1.  Fastställande av röstlängd för mötet.  

  1.  Fråga om årsmötets behöriga utlysande.  

  1.  Fastställande av föredragningslista.  

  1.  Val på årsmötet  

a/ ordförande för årsmötet  

b/ sekreterare för årsmötet  

c/ två justeringspersoner tillika rösträknare att jämte årsmötesordförande justera protokollet.  

6.Styrelsens verksamhetsberättelse med årsbokslut med balans- och 
    resultaträkning för det senaste verksamhetsåret.  

7. Revisorernas berättelse.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.  

     I denna fråga får styrelsens ledamöter inte delta i omröstningen. 

9.  Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det  kommande verksamhets- och räkenskapsåret.  

11.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

Guif:s styrelse vill att årsmötet behandlar frågan om bolagsbildning, extra material för detta finns i anslutning till årsmöteshandlingar. 

12.Val av:  

a/ föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett (1) år  

b/ ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år  

c/ suppleanter i styrelsen för en tid av två (2) år med angiven turordning d/ två revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga  

e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till sammankallande.  

13.Avslutning  

 

 

 
Datum: 2022-05-31 11:00