Denna site använder cookies. Genom att använda denna site accepterar du detta. Läs mer om cookies och varför vi använder detta här. Tillåt cookies →

MENY

MATCHER

BILJETT

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

Den 12 juni 2017 klockan 18.00 kommer Eskilstuna Guif IF att hålla sitt årsmöte i Munktell Science Park. 

 

OBS kl 18.00 gäller

 

Välkomna!

 

21§ Ärenden vid årsmötet

Vid det ordinarie årsmötet skall följande behandlas och protokollföras;

1. Öppnande

a/ utmärkelser

b/ stipendieutdelning

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

4. Fastställande av föredragningslista.

5. Val på årsmötet

a/ ordförande för årsmötet

b/ sekreterare för årsmötet

c/ två justeringsmän tillika rösträknare att jämte årsmötesordförande justera protokollet.

6. a/ Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b/ Styrelsens förvaltningsberättelse balans- och resultaträkning – för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

I denna fråga får styrelsens ledamöter inte delta i omröstningen

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

− Styrelsens förslag till ny grafisk profil för föreningen

12. Val av:

a/ föreningens tillika styrelsens ordförande för en tid av ett(1) år

b/ ledamöter i styrelsen för en tid av två(2) år

c/ suppleanter i styrelsen för en tid av två (2) år med angiven turordning

d/ två revisorer för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga

e/ tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Avslutning

 

---

 

Valberedningens förslag på ledamöter i styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018:

  • CG Hjelm, ordförande, för en tid av ett år, omval.
  • Urban Åkerman för en tid av två år.
  • Kjell Hasslert för en tid av ett år, omval.
  • Joakim Johansson, fyllnadsval efter Carina Lewin, för en tid av ett år.
  • Mehmed Hasanbegovic för en tid av två år.
  • Peter Mossteg för en tid av två år.
  • Anmärkning: Jarmo Mänty valdes vid årsmötet 2016 att ingå i styrelsen under två år.
  • Suppleant för en tid av ett år - Anna-Lena Backman-Eriksson

Valberedningens förslag på revisorer:

 

Martin Dagermark och Kristina Ahlstrand, Mazars revisionsbyrå, omval för en tid av ett år med Martin Dagermark som sammankallande. 

 

Valberedningens förslag till ledamöter i valberedningen:

 

Rolf Brunell, Mats Bengtsson och Carina Nilsson, omval, för en tid av ett år med Rolf Brunell som sammankallande.

 

---

 

Möteshandlingar finns i sedvanlig ordning tillgängliga på kansliet en vecka före årsmötet, dvs 5 juni kl 18.00

 

 instagram @eskilstuna_guif #guif1896 #guifhjärta

Copyright © Eskilstuna GUIF 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB Copyright © Eskilstuna GUIF 2021
Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB

Sök på guif.nu