Eskilstuna Guif Handboll AB

Org.nr 559427-0448


Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (1975:1385).


Om verksamheten


Syftet med bolaget är att stärka satsningen på elit- och ungdomshandboll för tjejer och killar i Eskilstuna. Verksamheten består av de kommersiella delarna av det föreningen Eskilstuna Guif gör. Bolaget ska förmedla upplevelser kopplade till handboll och dess utveckling. Intäkter och korresponderande kostnader är framförallt kopplade till den försäljning som klubben bedriver, t.ex. för restaurang- och caféverksamhet, försäljning av tjänster och de kommersiella delarna av elitverksamheten. Övrig verksamhet finns kvar i den ideella föreningen som också kommer vara majoritetsägare i bolaget.


Ägar- och rösträttsförhållanden


Eskilstuna Guif Handboll AB är ett svenskt publikt aktiebolag med 250 000 aktier. Hittills ägs alla aktier av Moderbolaget (Eskilstuna Guif). Eskilstuna Guif sköter driften av verksamheten, både i formellt och praktiskt hänseende. 10 000 aktier kommer att säljas med start 2 mars 2023.


Styrelsen


Styrelsen i Eskilstuna Guif Handboll AB består av Björn Frössevi, Cecilia Vestman, Katja Eriksson, Robert Österhall, Jessica Dickfors, Malin Skoglund, Lars Wikström, Sasan Shaba och Micke Björkstrand. Styrelsen har sitt säte i Eskilstuna. 


Revisorer


Revisor i Eskilstuna Guif Handboll AB är auktoriserade revisorn vid Mazars AB.


Bolagets eget kapital


Eskilstuna Guif Handboll AB aktiekapital uppgår till 50 000 kronor och är uppdelat på 250 000 aktier.

Bolagets högsta respektive lägsta gräns för aktiekapitalets storlek är 50 000 kronor respektive 200 000 kronor. Bolaget kommer inte att ha några utestående konvertibla skuldebrev, andra mot aktier utbytbara skuldebrev, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning eller dylikt.


Aktierna


Eskilstuna Guif Handboll AB kommer endast att ha ett slag av aktier. Varje aktie i bolaget berättigar till en röst. Varje aktie motsvarar således ett värde av 1/250 000 del av bolagets kapital och 1/250 000 del av rösterna i bolaget. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och utskiftning vid likvidation. Aktierna är för närvarande inte kontoförda hos VPC. Aktierna är ej heller noterade.


Räkenskapsår


Bolaget har räkenskapsår 1/5 – 30/4. Första året kommer bolaget att har förlängt verksamhetsår från 1/3 2023 till 30/4 2024.


Utdelningspolicy


Som nämnts ovan är visionen för Eskilstuna Guif Handboll AB i första hand att förmedla upplevelsen och glädjen över att delta i utvecklingen av handbollsporten i Eskilstuna. Samtidigt drivs naturligtvis verksamheten med sikte på att bolaget ska nå bästa möjliga resultat och därmed inbringa vinster.

Mot denna bakgrund har bolaget anammat policyn att utdelning till delägarna inte kommer att ske med automatik. Bolaget ska först och främst täcka sina kostnader, samt skapa förutsättningar för långsiktighet och nyinvesteringar.