Att förvärva aktier

Eskilstuna Guif erbjuder till försäljning sammanlagt 10 000 aktier i Eskilstuna Guif Handboll AB. (Org.nr 559427-0448)

Minsta post är 1 aktie. Övriga standardposter är på 2, 5, 10 och 100 aktier.


Sammanlagt erbjuds 10 000 aktier i Eskilstuna Guif Handboll AB.


Priset för 1 aktie i Eskilstuna Guif Handboll AB är 500 kronor.


Anmälan om intresse att förvärva aktier ska göras via e-post till adressen bolag@guif.nu eller på annat sätt som styrelsen anger. Första dag för anmälan är den 2 mars 2023 och sista dag för anmälan är den 31 december 2023.


Anmälan är bindande.


Tilldelning av aktier sker efter anmälan och betalning. Meddelande om tilldelning kommer att ske genom bekräftelse via e-post eller på sätt som styrelsen beskriver.


Betalning skall ske genom Swish 123 137 08 40 eller via inbetalning på bankgirokonto 452-4898 senast 5 dagar efter anmälan. Har betalning inte skett inom 5 dagar från anmälningsdagen ogiltigförklaras köpet.


Efter fullgjord betalning kommer Eskilstuna Guif att meddela Eskilstuna Guif Handboll AB styrelse om överlåtelsen av aktien, varefter den nye aktieägaren omedelbart tas upp i Eskilstuna Guif Handboll AB aktiebok.


Notera att aktierna säljs löpande under anmälningsperioden. Tilldelning av aktier sker alltså efter principen ”först till kvarn”.


Skattefrågor

Denna sammanställning av skattekonsekvenser för investerare i Eskilstuna Guif Handboll AB är baserad på aktuell svensk lagstiftning och är endast avsedd som allmän information. 

Den skattemässiga behandlingen av en enskild aktieägare är beroende av många faktorer. Särskilda skattekonsekvenser kan därför bli aktuella för vissa kategorier av skattskyldiga, t.ex. personer som inte är svenska medborgare eller inte är bosatta i Sverige.


Varje aktieägare bör konsultera en skatterådgivare för information om de individuella skattekonsekvenser ett förvärva av en aktie i Eskilstuna Guif Handboll AB kan innebära.


Detta kan exempelvis omfatta utländska beskattningsregler, bestämmelser i dubbelbeskattningsregler eller andra regler. Om Eskilstuna Guif Handboll AB av någon anledning likvideras jämställs en likvidation med försäljning för innehavaren av aktie. Det innebär att om aktieägare mottar ett större belopp än denne har betalat för sina aktier såsom utskiftning vid likvidation, ska beloppet kapitalvinstbeskattas, det vill säga enligt samma principer som vid en försäljning av aktierna.

Skattesatsen är för fysiska personer 30 procent av vinsten och för juridiska personer 28 procent. För svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar föreligger skattefrihet för kapitalvinst på onoterade så kallade näringsbetingade aktier.


Mottagen utdelning är i sin helhet skattepliktig för fysiska personer. Beskattningen sker i inkomstslaget kapital med en skattesats om 30 procent. För juridiska personers innehav av så kallade kapitalplaceringsaktier gäller att hela utdelningen utgör skattepliktig inkomst av näringsverksamhet med en skattesats om 28 procent.

För svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar föreligger skattefrihet i fråga om utdelning på onoterade så kallade näringsbetingade aktier.


Aktie i Eskilstuna Guif Handboll AB ska inte åsättas något värde vid förmögenhetsbeskattning enligt såväl gällande som väntad lagstiftning.

 

 

 

..